drupa

دروپا 2020
اخبار صنعت چاپ

نمایشگاه دروپا سال 2020 را در بر می گیرد

دروپا، انگیزه های قاطعی برای چاپ، رسانه، تولید بسته بندی و کاربردهای صنعتی – به ویژه در بازارهای عمودی – فراهم می کند