طراحی پست شبکه های اجتماعی

طراحی پست شبکه های اجتماعی

 الان دیگر زمان تبلیغات و توسعه کار و تجارت به وسیله ادوات تبلیغاتی قدیمی نیست. الان برد با مجموعه ای است که بیشترین تمرکز و هزینه ی تبلیغاتی خود را شامل شبکه های اجتماعی کند. البته این به معنی این نیست که ما مخالف تبلیغات فیزیکی ( مانند تراکت، بروشور، کاتالوگ، بیلبورد و … ) هستیم. بلکه منظور این است که شما باید تمرکز تبلیغاتی خود را روی شبکه های اجتماعی بگذارید. به طور مثال اگر قبلا 80 درصد هزینه های تبلیغاتی خود را صرف تبلیغات فیزیکی میکردید، بایستی از امروز 90 درصد آن را به شبکه های اجتماعی اختصاص دهید و 10 درصد آن را برای تبلیغات فیزیکی.