موشن گرافیک

موشن گرافیک

همواره انسان ها برای توضیح پیام ها و مفهوم های پیچیده، به دنبال بازنمایی بصری از طریق طراحی گرافیک بوده اند. یک طرح گرافیکی، می تواند به اندازه ی چندین صفحه متن، بار معنایی و آموزشی داشته باشد. موشن گرافی هم به لطف تکنیک های حرکتی و ویژگی هایی که دارد، بهترین گزینه برای توضیح مطالب و ایده های پیچیده، به روشی ساده و روشن است.