قیمت صحافی

صحافی چسب گرم
سایر خدمات

صحافی چسب گرم

در این نوع صحافی چون چسب جامد، توسط گرما تبدیل به چسب مایع می شود، نام چسب گرم را بر روی آن گذاشتند