برچسب: دلیل انتخاب رنگ سال 2021

رنگ سال 2021
اخبار طراحی

رنگ سال 2021

در حالی که سال 2020 به پایان پر فراز و نشیب خود نزدیک می شود، موسسه رنگ پنتون وظیفه ی سالانه خود را که پیش