ترحیم غرب تهران

چاپ ترحیم
چاپ دیجیتال و افست

چاپ ترحیم

برای برگزاری مراسم ترحیم پیش نیازهایی از سوی میزبان وجود دارد که اگر خانواده ی عزادار خواهان برگزاری مراسم به بهترین نحو باشد بایستی آنها را رعایت نماید.