برچسب: بنر تسلیت ارزان

ترحیم
چاپ دیجیتال و افست

ترحیم

برای برگزاری مراسم ترحیم پیش نیازهایی از سوی میزبان وجود دارد که اگر خانواده ی عزادار خواهان برگزاری مراسم به بهترین نحو باشد بایستی آنها را رعایت نماید.