ابعاد استاندارد پاکت

طراحی پاکت
طراحی

طراحی پاکت

در حال حاضر عموم مکاتبات از طریق اینترنت صورت می گیرد و همین مسئله تا حدودی کاربرد پاکت ها را کمتر از گذشته کرده است. ولی همچنان برای مکاتبات اداری و رسمی، پاکت ها نقش مهمی را ایفا می کنند. اینکه شما برای مکاتبات خود از پاکت سفیدی که با خودکار بر روی آن اسم نوشته شده باشد استفاده کنید، نه تنها دسترسی به هدفتان را دورتر می کند بلکه باعث ضربه خوردن به برندینگ شما می شود.