design news

design news

The Pantone Colour of the Year 2020 ‘will be Bleached Coral’

زوج خلاق، Jack+Huei از رنگ پنتون سال 2019 استفاده کرده تا توجه ها را به بحران محیطی که صخره ی بزرگ مرجانی را در خطر انداخته است جلب کند.